Zásady ochrany osobních údajů 

I.

Základní ustanovení 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je fyzická osoba Mgr. Lucie  Svibová se sídlem Olbrachtova 50/1059, Praha 4, 140 00, IČO 65426151, DIČ 6562220709 - neplátce DPH (dále jen: „správce“). 
Kontaktní údaje správce jsou: 
            email: info@luciesvibova.cz 

            telefon: +420 731 549 189

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné  fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či  nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,  identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních  prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo  společenské identity této fyzické osoby. 
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.  
 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které  správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění  smlouvy.  
 

III. 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je  
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro  zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, 
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu  (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1  písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých  službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo  služby.  

Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního  vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje,  které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt),  poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze  strany správce plnit, 
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.  
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu  čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.  

COOKIES

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze
které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat

 

IV.

Doba uchovávání údajů 

Správce uchovává osobní údaje  
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního  vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů  (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).  
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely  marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě  souhlasu.  
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 

Příjemci osobních údajů jsou osoby  
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, podílející se na zajištění provozu služeb, 
zajišťující marketingové služby. 

K vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci a spolupracovníci správce.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáže správce zajistit vlastními silami, správce využívá:
služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit a na dané zpracování se specializují.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem:
SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI)
Facebook
Google
Je možné, že v budoucnu se správce rozhodne využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo  mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé  mailingových služeb / cloudových služeb.  
 

VI.

Vaše práva 

Za podmínek stanovených v GDPR máte  
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,  
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování  dle čl. 18 GDPR.  
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.  
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a  
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.  
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu  nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.  
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se  domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 

VII. 

Podmínky zabezpečení osobních údajů 

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření  k zabezpečení osobních údajů. 
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních  údajů v listinné podobě, zejména použití antivirových programů, bezpečná přístupová  hesla a další technická a organizační opatření, která zamezují úniku nebo zneužití  vašich dat. 
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 
 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste  seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílá správce, jste-li jeho zákazník na základě jeho oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr e-mailů od správce stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních  údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi  těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.