MBTI

Čtyři škály

Vaše osobnost je to, co jste vy sami. Každý máme svůj jedinečný charakter, osobnost. Charakter ovlivňuje naše jednání a cítění. Přes značné rozdílnosti lze seskupit našeho shodné znaky do 16 základních kategorií – systému osobnostních typů. Základy tohoto systému položil Carl Jung a do současné podoby ho přivedly Američanky Katharina Cook Briggs a Isabel Briggs Myers, které vytvořily Myers–Briggs Type Indicator (MBTI) – nástroj ke zjištění osobnostního typu.

Tento test byl vytvořen během II. světové války, aby pomohl ženám získat práci a nahradit tak muže, kteří odešli na frontu. Díky výsledkům jednoduchého testu se jim podařilo lépe získat efektivní práci.

Některé firmy používají tento test osobnosti při výběru uchazečů o volná pracovní místa dodnes.


Zjištění, do jaké „škatulky“ zapadáme, nám ulehčí porozumět sami sobě, zvýšit sebevědomí i zlepšit komunikaci s okolím. Udělat si jej můžeš zde.

Na čem se tedy metoda MBTI zakládá? Pracuje se čtyřmi škálami prožívání a jednání, přičemž každá škála má dva póly.

1. Vnímání okolního prostředí

Tato škála se zaměřuje na to, jestli svět vnímáme otevřeným nebo uzavřeným způsobem.

E: Extroverze (Extraversion) Lidé tohoto typu jsou otevření, rádi a hodně komunikují. Snadno navazují vztahy, jsou akční, cítí se skvěle ve společnosti. Svoje emoce, názory a postoje vyjadřují navenek a bez zábran. Na druhou stranu mají sklony k povrchnosti.

Jak jim vyjít vstříc? K extrovertům můžeme přistupovat s otevřeností, ocení i lehkou drzost a živý projev.

I: Introverze (Introversion) Introverti jsou uzavřenější a zdrženliví. Preferují méně kontaktů, společnost jim může být až nepříjemná, ale zato jdou do hloubky. Raději poslouchají a pozorují, než mluví. Než něco řeknou, pečlivě si to promyslí. Mohou však působit odtažitě nebo namyšleně.

Při komunikaci s introverty pomůže, když zvolíme klidnější jednání a hlubší témata.

2. Přijímání informací

Tato škála prozrazuje, jakým způsobem člověk získává informace z okolního světa. 

S: Smysly (Sensing) Lidé s převahou smyslového vnímání jsou zaměřeni na fakta, empirii, realitu, konkrétní činy a události. Řídí se rádi výzkumy, zákony, tabulkami a čísly. Zajímá je praktická stránka věci a to, co je smysly dokazatelné. Jsou orientováni hlavně na přítomnost. Na druhou stranu je to může odvádět od uvolnění a fantazie.

U smyslově zaměřených lidí nám pomohou fakta, přesné údaje, stručnost a realističnost.

N: Intuice (Intuition) Intuitivci vnímají svět z hlediska idejí, teorií a vizí. Zajímají je motivace a jsou emocionálně založení. Na rozdíl od smyslově zaměřených lidí, kteří se ptají co?, intuitivní se ptají spíše jak a proč? Rádi dělají věci pokaždé jinak, jsou zvídaví, orientováni na budoucnost. Nevýhodou může být někdy zasněnost a přecitlivělost.

S intuitivními lidmi budeme nejlépe komunikovat, když nadhodíme téma motivací, plánů a vizí a nebudeme zacházet do přílišných detailů.

3. Zpracování informací

Zde zjistíme, jak informace přijaté z okolí člověk hodnotí a jak s nimi pracuje. 

T: Myšlení (Thinking) Tento člověk zpracovává podněty racionálně. Orientuje se podle logiky věci z hlediska pravdivý – nepravdivýjestliže – pak. Preferuje práci s daty, čísly a vědou před zaobíráním se pocity a lidmi. Může být skvělý analytik a stratég, zároveň ho přílišný racionalismus může činit chladně pragmatickým, neosobním a neústupným.

U racionálně se projevujících lidí nejlépe pochodíme s pragmatismem. Dívají se na věcný aspekt více než na vztahy.

F: Cítění (Feeling) Lidé s převahou cítění mají rozvinutou empatii a informace zpracovávají s ohledem na mezilidské vztahy. Jsou přístupní dohodám a kompromisům. Orientují se lépe v hodnotových soudech typu dobrý – špatný nebo více – méně než v čisté logice. Nevýhodou může být sklon k měkkosti v situacích, kde je nutný razantní zásah. 

Nejlepší je přistupovat k těmto lidem empaticky. Potěšíme je, když budeme problémy řešit s ohledem na lidskou stránku věci. 

4. Rozhodování a jednání

Tato škála nám prozradí, jakým způsobem činí člověk rozhodnutí. V obecnějším smyslu ukazuje na životní styl.

J: Usuzování (Judging) Lidé tohoto typu postupují systematicky. Mají vytrvalost, odhodlání a pevnou vůli. Rádi plánují, milují strukturu, řád a hierarchii. Jsou cílevědomí, když se do něčeho pustí, dotáhnou to do konce. Nedělá jim problém činit rozhodnutí, jsou zodpovědní a svědomití. Raději pracují na jednom projektu pořádně než na mnoha věcech polovičatě. Slabým místem u nich může být nepružnost a tvrdohlavost.

Vůči lidem, kteří mají v typologii faktor usuzování, se vyplatí uplatňovat smysl pro pořádek. Například šéf tohoto typu ocení pravidelné zprávy o dění na pracovišti, včasné příchody, ctění hierarchie a uklizené prostředí.

P: Vnímání (Perceiving) Člověk, který žije a rozhoduje na základě vnímání, je flexibilní, spontánní, adaptivní na změny. Velmi rychle se nadchne pro vše nové. Výkony podává pod tlakem. Rád si nechává několik možností otevřených a pracuje na několika věcech zároveň. Nevýhodou bývá nerozhodnost, slabá soustředěnost a sklony nedotahovat věci do konce.

Kontrola a pořádek je svazují, takže takové typy si získáte spíše spontánním chováním, hravostí, nekonvenčností a flexibilitou.